Educational services clients and projects

Academy

نام سازمان

نوع فعالیت

عنوان خدمات دریافتی

عنوان گواهینامه دریافت شده

سال همکاری

مرکز اموزش درمانی فوق تخصصی چشم علوی تبریز 

خدمات فوق تخصصی چشم

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۲

مرکز اموزش درمانی فاطمیه سمنان شامل ۱۱۰تخت

خدمات درمانی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۲

مرکز اموزش درمانی فاطمیه سمنان

خدمات درمانی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO ۹۰۰۱

۱۳۸۴

مرکز اموزش درمانی فوق تخصصی گلستان اهواز شامل ۵۰۰ تخت

خدمات درمانی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۱

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خدمات مدیریت آموزشی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۹

دانشکده پرستاری مامایی جندی شاپور اهواز

خدمات آموزشی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۱

بیمارستان حضرت امیرالمومنین علی (ع)مراغه

خدمات درمانی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO ۹۰۰۱

۱۳۸۴

بیمارستان امام گرمسار ۱۰۰تخت

خدمات درمانی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۵

درمانگاه شبانه روزی مهرگان

خدمات درمانی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۸

آزمایشگاه بیمارستان دی تهران

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۶

آزمایشگاه دکتر فرزین تالش

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۷

آزمایشگاه دکتراکبرزاده تالش

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه دکتر هاشمی تالش

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه سینا رشت

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر عسگری بندر انزلی

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه رازی صومعه سرا

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر راد مازندران

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی تهران

 

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه بهار تهران

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۹

آزمایشگاه دکتر آیت الهی گرگان

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات

۱۳۸۸

آزمایشگاه بیمارستان آتیه

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات

۱۳۸۹

آزمایشگاه مهر کرمانشاه

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات 

۱۳۸۸

آزمایشگاه گوهردشت کرج

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ و الزامات 

۱۳۸۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی شریف

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت

۱۳۸۸

آزمایشگاه پارس کرمانشاه

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت

۱۳۸۸

آزمایشگاه دکتر میلانی ارومیه

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت

۱۳۸۸

آزمایشگاه پاکدشت

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت

۱۳۸۸

آزمایشگاه سینا گرگان

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ والزامات 

۱۳۸۸

آزمایشگاه بیمارستان رسالت

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت 

۱۳۸۸

شرکت پیشتاز طب زمان

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

CE ISO۱۳۴۸۵.ISO۹۰۰۱

۱۳۸۵

شرکت پیشتاز طب زمان

 

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

تمدید مرحله اول ،دوم وسوم وگواهی نامه های فوق

۱۳۸۷

شرکت طب گستران حیان

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۶

شرکت تولیدی تجهیزات جراحی پارس مدال

تولید تجهیزات جراحی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

CE

ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۶

شرکت کاردان آزما

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۱۳۴۸۵, GMP

۱۳۸۷

شرکت میثاق تلاشگران

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

GMP

۱۳۸۷

شرکت رژان آزما

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

CE

ISO۹۰۰۱.ISO۱۳۴۸۵,GMP

۱۳۸۶

شرکت پادتن طب

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

GMP.ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۷

شرکت زیست کیمیا

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

GMP.ISO۱۳۴۸۵ 

۱۳۸۶

شرکت پارس آزما

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۷

شرکت طاها پژوهش

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

آموزش سیستم

برنامه ریزی استراتژیک فروش و بازاریابی ISO۹۰۰۱

۱۳۸۷

شرکت فرایند دانش آرین

فروش و خدمات پس از فروش  تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱.ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۷

شرکت بنیامین طب روز کیش

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

GMP

۱۳۸۷

شرکت المعصوم

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۷

شرکت بازرگانی سیهاوی

توزیع و فروش لوازم خانگی

آموزش سیستم

برنامه ریزی استراتژیک فروش و بازاریابی ISO۹۰۰۱ 

۱۳۸۸

شرکت پادتن علم

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۷

شرکت اکبریه

فروش و خدمات پس از فروش  تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO ۱۳۴۸۵

۱۳۸۸

شرکت آتی ماشین

تولید تجهیزات پزشکی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱, ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۸

شرکت بهار افشان

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۱۳۴۸۵

۱۳۸۹

شرکت من

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱ , ISO۱۳۷۸۵

۱۳۸۹

شرکت ایدآل تجهیز

تولید تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱و IO۱۳۴۸۵

۱۳۸۹

شرکت شیمی دارویی

 دارو پخش

تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی

آموزش سیستم

ISO۱۴۰۰۱.ISO۹۰۰۱

۱۳۷۵

شرکت شیمی دارویی دارو پخش

 

تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی

آموزش سیستم

ISO۱۴۰۰۱ و ISO۹۰۰۱

۱۳۷۸

شرکت نوین کاوش مامطیر

تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۷

شرکت داروسازی ابوریحان

داروسازی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۲

۱۳۷۸

شرکت داروسازی زهراوی

داروسازی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۲

۱۳۷۹

آزمایشگاه فجر ساری

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۸

آزمایشگاه کوثر هشتگرد

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۹

آزمایشگاه گوهردشت کرج

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۹

درمانگاه مهرگان کرج

خدمات تشخیصی پزشکی

آموزش سیستم

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۹

بیمارستان پیامبران

خدمات تشخیصی پزشکی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱

۱۳۸۹

شرکت داملران

داروسازی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی

ISO۹۰۰۱, ISO ۱۴۰۰۱

۱۳۸۷ و ۱۳۸۸

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان ( شامل ۱۱ آزمایشگاه تشخیص پزشکی)

خدمات تشخیصی آزمایشگاهی

آموزش سیستم

الزامات اداره کل آزمایشگاههای مرجع سلامت

۱۳۸۸

شرکت تجهیزات پزشکی پارس مدال

تولید ابزارهای جراحی

آموزش بین المللی سرممیزی

 ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سر ممیزی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

تحت اعتبار IPC اتحادیه اروپا

۱۳۹۰

شرکت تجهیزات پزشکی

 رژان آزما

تولید کیت های ازمایشگاهی

آموزش بین المللی سرممیزی

 ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سر ممیزی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

تحت اعتبار IPC اتحادیه اروپا

۱۳۹۰

شرکت اکبریه

فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی

آموزش بین المللی سرممیزی

 ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سر ممیزی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

تحت اعتبار IPC اتحادیه اروپا

۱۳۹۰

شرکت پادتن پژوهش آزما

فروش کیت های آزمایشگاهی

آموزش بین المللی سرممیزی

 ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سر ممیزی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

تحت اعتبار IPC اتحادیه اروپا

۱۳۹۰

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خدمات مدیریت آموزشی

آموزش بین المللی سرممیزی

 ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

سر ممیزی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

تحت اعتبار IPC اتحادیه اروپا

۱۳۹۰

دانشکده فن آوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خدمات آموزشی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی 

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۰

شرکت پاد پژوهش آزما

 

فروش کیت های آزمایشگاهی

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی 

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۰

شرکت نورین بنیاد

تولید لوله های پلی اتیلن

آموزش مستندسازی و ممیزی داخلی 

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۰

 مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان قزوین

خدمات درمانی 

آموزش مدیریت انرژی 

مدیریت انرژی

۱۳۸۹ 

 شرکت پگاه خوزستان

تولید فراورده های لبنی 

آموزش مستند سازی

در سیستم مدیریت انرژی 

ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ 

۱۳۹۰ 

شرکت ایده آل تشخیص

خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش آشنایی با الزامات

ISO ۱۳۴۸۵ & ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۱

شرکت سالم آب

تولید دستگاههای تصفیه آب

آموزش مستندسازی

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۲

تصویر برداری بیمارستان دی

خدمات تصویر برداری

آموزش آشنایی با الزامات

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۲

تصویر برداری بیمارستان دی

خدمات تصویر برداری

آموزش آشنایی با الزامات

OHSAS ۱۸۰۰۱

۱۳۹۲

تصویر برداری بیمارستان دی

خدمات تصویر برداری

آموزش ممیزی داخلی

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۲

شرکت پاد پژوهش آزما

فروش کیت های آزمایشگاهی

آموزش ممیزی داخلی 

ISO ۹۰۰۱

۱۳۹۲

شرکت کیمیا پژوهان

تولید کیت های آزمایشگاهی

آموزش ممیزی داخلی 

ISO ۱۳۴۸۵

۱۳۹۲